• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคท้ายแห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ส. ๒๕๔๖

          ข้อ ๒ ในประกาศนี้
          "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันวินาศภัย" หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ประเมินระบบควบคมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านลงทุนและด้ารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันของบริทประกันวินาศภัย
          "บริษัทประกันวินาศภัย" หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

           ข้อ ๓ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลประเภทที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันวินาศภัย

           ข่อ ๔ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามประกาศนี้ จนกว่านายทะเบียนจะกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

           ข้อ ๕ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัยตามประกาศนายทะเบียนตามข้อ ๑ ที่ยังไมสิ้นระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ สามารถทำหน้าที่ประเมินระบบความคุมภายใน ระเบียบวิธีปฎิบัติในด้านลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันของบริษัทประกันวินาศภัยได้ จนกว่าสิ้นระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

           (นางจันทรา บูรณฤกษ์)

                  เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                  นายทะเบียน
              

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :