• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗/๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไขแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗/๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไขแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗/๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไขแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์อุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนตรับจ้าง (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และมีบริษัทชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามคำสั่งดังกล่าวไปแล้วนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้ บริษัทที่ชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตดังกล่าวข้างต้น แก้ไขใบคำขอเอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและเอกสารสรุปสารสำคัญ โดยแก้ไขวันเปิดโครงการวันที่ใช้เบี้ยประกันภัย สี่ร้อยห้าสิบบาท เป็นวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

          ทั้งนี้ ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
                  เลขาธิการ
               นายทะเบียน

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๘ กันยายน ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๘ กันยายน ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :