• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศ ไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ในประกาศนี้
                    "นิติบุคคล" หมายความว่า บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
                    "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
                    "บริษัทแม่" หมายความว่า นิติบุคคล หรือบริษัทที่มีอำนาควบคุมกิจการของนิติบุคคล หรือบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
                     (๑) ถือหุ้นในนิติบุคคล หรือบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล หรือบริษัทนั้น
                     (๒) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล หรือบริษัทนั้น
                     (๓) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้มีอำนาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในนิติบุคคล หรือบริษัท
                     (๔) ถือหุ้นในนิติบุคคล หรือบริษัท ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอำนาจควบคุมกิจการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอำนาจควบคุมกิจการ
                           "บริษัทลูก" หมายความว่า
                            (๑) นิติบุคคล และหรือบริษัท ที่มีนิติบุคคล หรือบริษัท เป็นบริษัทแม่ หรือ
                            (๒) บริษัทลูกของนิติบุคคล หรือบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
                            "บริษัทร่วม" หมายความว่า นิติบุคคล หรือบริษัทที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
                            "ผู้มีอำนาจในการจัดหา" หมายความว่า
                             (๑) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับต่ำลงมาอีกสองระดับ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
                             (๒) บุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมด หรือบางส่วนของนิติบุคคล หรือบริษัท
                             (๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุม หรือครอบงำผู้จัดการ หรือกรรมการของนิติบุคคล หรือบริษัท หรือการจัดการของนิติบุคคล หรือบริษัท ให้ปฎิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย หรือการนดำเนินงานของนิติบุคคล หรือบริษัท

          ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัท ซึ่งห้ามมมิให้บริษัทขาย หรือให้อสังหาริใทรัพย์ใดๆ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที่นายทะเบียนกำหนด หรือห้ามมิให้บริษัทซื้อทรัพย์สินจากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากนายทะเบียน
                    ๒.๑ คู่สมรสของกรรมการบริษัท
                    ๒.๒ บุตร หรือบุตรบุญธรรมของกรรมการบริษัท
                    ๒.๓ นิติบุคคล หรือบริษัท ที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ
                    ๒.๔ นิติบุคคล หรือบริษัท ที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
                    ๒.๕ นิติบุคคล หรือบริษัท ที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ อำนาจในการควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
                    ๒.๖ บริษัทแม่ของนิติบุคคล หรือของบริษัท ตาม ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕
                    ๒.๗ บริษัทลูกของนิติบุคคล หรือของบริษัท ตาม ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕
                    ๒.๘ บริษัทร่วมของนิติบุคคล หรือของบริษัท ตาม ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕     
                    ๒.๙  ตัวการ ตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของกรรการบริษัท
          ในกรณีกรรมการ หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ ถือหุ้นในนิติบุคคลใด หรือบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่หน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านิติบุคคล หรือบริษัทนั้นเป็ยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแตจะพิสูจน์ได้ว่า มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
                นายสถิตย์ ลิ่มพงศืพันธ์
                ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากการกำกับบริษัทประกันภัย กฎหมายได้กำหนดข้ห้ามในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆ หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที่นายทะเบียนกำหนด หรือว์ทรัพย์สินจากกรรมการซึ่งรวมถึงบุคคลทีเกี่ยวข้องกับกรรมการด้วย จึงจำเป็นต้งออกประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

 

 

 

 

                 
     

          
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘,มาตรา ๑๐๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :