• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธูรกิจ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธูรกิจ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธูรกิจ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดตามและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๓) และ (๔) แห้งพระราชบัญญัติพระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังนี้
          ข้อ ๑. ให้ยกเลิก
          (๑) หนังสือสำนักงานประกันภัยที่ พณ ๐๘๐๖/ว.๑๔๒๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑
          (๒) หนังสือกรมการประกันภัยที่ พณ ๐๕๐๖/ว.๘๔๑๕ เรื่อง รายงานการส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรและรายงานการรับเงอนจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๓
          ข้อ ๒. ให้บริษัทรายงานต่อนายทะเบียน ดังนี้
          (๑) รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ้งของบริษัทตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
          (๒) รายงานการรับเงินจากนอกราชอาณาจักร และการการส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยธุรกรรมทีเกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีใดให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมของปีนั้น ส่วนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนกรกรฎาคมถึงเดื่อนธันว่าคมของปีใด ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของปีถัดไป
          (๓) รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด ตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยการรับประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีใดให้รายงานภายในเดือนกันยายนของปีนั้น ส่วนการรับประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีใด ให้รายงานในเดิอนมีนาคมของปีถัดไป
         ข้อ ๓. การรายงานตามข้อ ๒.ให้บริษัทจัดทำเป็น Excel File ในรูปแบบ CD หรือ Diskette
         ข้อ ๔. การรายงานตามข้อ ๒.(๒) สำหรับธุรกรรมที่เกดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ..๒๕๕๓ ให้บริษัทรายงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๓ 
                   การรายงานตามข้อ ๒.(๓) สำหรับการรับประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ให้บริษัทรายงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
          ทั้งนี้ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
                 (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
                          เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                        นายทะเบียน
         

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๖, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :