• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ และกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล แบบอัตโนมัติ (File and Use)  
 
 
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๔เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ และกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล แบบอัตโนมัติ (File and Use)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ และกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล แบบอัตโนมัติ (File and Use)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓  นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การใฟห้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ และกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล แบบอัตโนมัติ (File and Use)
          ข้อ ๒ เอกสารแนบท้าย Sanction Limitation and Exclusion Clause (JH๒๐๑๐/๐๐๘) เอกสารแนบท้าย Sanction Limitation and Exclusion Clause (JH๒๐๑๐/๐๐๙) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หากเป็นไปตามที่ปรากฏท้ายคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประทับตรารับเรื่องคำขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายดังกล่าว
          ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายอื่นซึ่งแตกต่างไปจากที่กำกนดไว้ในข้อ๑ ให้บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และจะนำมาใช้กับผู้เอาประกันภัยได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
 

          ทั้งนี้ ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
               (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
                        เลขาธิการ
คณะกรรมการกำบและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                      นายทะเบียน
 

 

 

  

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๙๐,มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

          หมายเหตุ: -เหตุผลที่ออกคำสั่งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและให่เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้าย

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :