• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๗๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๗๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๗๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

          ด้วยปรากฎหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มีพฤติกรรมในการลงทุนประกอบธุรกิจ  อื่นที่เป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีพฤติกรรมในการบริหารงานไม่โปร่งใส รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียน ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ   ทำธุรกรรมทางการเงินที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจไม่พึงกระทำ ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทได้รับความเสียหายและไม่ได้รับการประเมินราคา มีผลให้บริษัทดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน จัดสรรสินทรัพย์ไม่เพียงพอกับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งจัดสรรทรัพย์สินไม่เพียงพอกับเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สั่งให้บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และให้บริษัทส่งแผนการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน

          เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ บริษัทได้ส่งแผนการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินต่อนายทะเบียน ประกอบกับบริษัทได้ให้คำมั่นในบันทึกถ้อยคำลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่าบริษัทจำนำเงินที่เกิดจากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ และการลงทุนให้เช่าซื้อรถที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๖.๘๖ ล้านบาท กลับคืนเข้าสู่บริษัททั้งจำนวน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่เมื่อถึงกำหนดตามที่บริษัทได้ระบุในแผนการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและบันทึกถ้อยคำดังกล่าว บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคงดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ดังนั้น หากบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และหากบริษัทมีความประสงค์จะยื่นคำฟ้องกรณีการออกคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง ให้ยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                               สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

         

                                        (นายกรณ์ จาติกวณิช)

                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :