• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสังไว้ ดังนี้  

          ข้อ ๑ ให้แก้ไข เปลียนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามที่แนบท้ายคำสั่งนี้
          ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่วภายในประเทศ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษที่เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

          สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
                   เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับแส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                 นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๙๐,มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

          หมายเหตุ: -เหตุผลที่ออกคำสั่งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดประกันภัย ในปัจจุบัน และให้เกิดความเป็นธรรมต่ผู้เอาประกันภัยยิ่งขึ้น

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :