• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๗๐๙/๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๗๐๙/๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๗๐๙/๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

          เนื่องด้วยบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายทะเบียน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สั่งให้บริษัท      ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ส่งโครงการเพื่อแก้ไขฐานะการเงินกองทุนให้มีเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ได้ส่งโครงการเพื่อแก้ไขเงินกองทุน โดยแจ้งว่า จะดำเนินการแก้ไขฐานะการเงินให้มีเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่บริษัทไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้บริษัทแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการเพื่อให้มีเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามลำดับ แต่บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ไม่สามารถแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นบริษัท ยังฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ เช่น รับประกันวินาศภัยในระหว่างการห้ามขยายธุรกิจ จัดสรรทรัพย์สินตามประเภทที่กำหนดไม่เพียงพอต่อเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และจัดสรรสินทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ออกตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

          ต่อมานายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่งตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สั่งให้บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนมิให้ขยายวงกว้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการแก้ไขฐานะการเงินเพื่อให้มีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย และแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งต่อมาเมื่อบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งปรากฎว่าทรัพย์สินของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทำให้ฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ บริษัทมีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย แต่บริษัทยังคงขาดสภาพคล่องจำนวนมาก และไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยในระหว่างที่บริษัท ลิเบอร์ประกันภัย จำกัด ถูกสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา บริษัทยังคงค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมาก และประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้รับเรื่องร้องเรียนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยและประชาชนที่ยังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๙๒๑ ราย เป็นเงิน ๖๔.๙๑ ล้านบาท บริษัทฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และได้ให้โอกาสบริษัทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยไว้เป็นระยะเวบานานพอสมควรแล้ว แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวของบริษัทไม่มีความคืบหน้า บริษัทยังคงมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นจำนวนมากและขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง โดยบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จำนวน ๒๓๒.๐๕ ล้านบาท หากบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ไม่สามารถดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยไว้ได้ ประวิงการชำระค่าสินไหมทดแทน ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย หากบริษัท   ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

          ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑) (๒) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          อนึ่ง หากบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ประสงค์จะยื่นคำฟ้อง กรณีการออกคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง ให้ยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดร

                                  สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

         

                                            (นายกรณ์ จาติกวณิช)

                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :