• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด  
 
   
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          ตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ ๗๐๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่ง ดังนี้

          ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ นายสมนึก พุ่มไฉยา นายสมเกียรติ สุขโต และนายธนวัต นพมณีวรรณ์ เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

          ข้อ ๒ ให้ผู้ชำระบัญชีตามข้อ ๑ ทำการชำระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

          ข้อ ๓ ให้ผู้ชำระบัญชีได้รับค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ดังนี้

               ๓.๑ ค่าตอบแทนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จนครบ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากครบ ๑๒ เดือน การชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีต่อไปให้แล้วเสร็จ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม

                ในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด จะเรียกเก็บค่าตอบแทน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับไปแล้ว โดยจะหักเงินจำนวนดังกล่าว ภายใน ๗ วัน ก่อนการยื่นคำร้องต่อศาล

              ๓.๒ ค่าจัดการขายทรัพย์สินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับแล้วจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

              ๓.๓ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ให้จ่ายจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                        สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

                                

                                              (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

                                             ปลัดกระทรวงการคลัง

          ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีย์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :