• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔  
 
 
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘/๓ แห่งพระราชบัญยัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสรต์ประันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประักันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑

          ข้อ ๔ ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และสอบผ่านวิชาที่มีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามาตรา ๗๘/๓ (๑)

          (๑) คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือเทียบเท่า

          (๒) ทฤษฎีความเสี่ยง หรือตัวแบบคณิศาสตร์ประกันภัย หรือเทียบเท่า

          (๓) ทฤษฎีดอกเบี้ย หรือคณิตศาสตร์การเงิน หรือเทียบเท่า

          (๔) ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือเทียบเท่า

          (๕) ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงการสูญเสียหรือเทียบเท่า

          ข้อ ๕ ให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านดังต่อไปนี้ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓ (๑)

          (๑) คำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

          (๒) วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการณ์ และสมมติฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

          ข้อ ๖ ให้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓ (๒)

          ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗๘/๓

                      ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

       

                             นางจันทรา บูรณฤกษ์

                                    เลขาธิการ

          คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                   นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :