• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด  
 
   
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          ตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ ๑๕๘๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ นายสมศักดิ์ พันไพศาล ได้ลาออกจากการเป็นผู้ชำระบัฐชีของบริษัท เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด แล้ว

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายการัณย์ แสงเพลิง เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด ร่วมกับนายสมนึก พุ่มไฉยา และให้ดำเนินการชำระบัญชีต่อไปจนเสร็จสิ้น

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         

                                          (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

                                          ปลัดกระทรวงการคลัง

          ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีย์ ภู่ชอุ่ม ปลักกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :