• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑

               "ข้อ ๘/๑ กรณีที่มีโครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันของสถาบันการเงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห้งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการโอนหรือรับโอน กิจการ หรือควบกัน สถาบันการเงินอาจมีคุณสมบัติหรือการดำเนินการแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศ นี้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

          (๑) บุคคลตามข้อ ๕.๒ ข้อ ๘.๒ และข้อ ๘.๔.๒ อาจเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของ สถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาตามโครงการโอนหือรับโอนกิจการ หรือควบกันที่ได้รับความเห็นชอบก็ได้

          (๒) บุคคลตามข้อ ๘.๔.๔ อาจเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการจัดการของสถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาตามโครงการโอน หรือรับโอนกิจการ หรือควบกันที่ได้รับความเห็นชอบก็ได้"

                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

                                               (นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม)

                                               ปลัดกระทรวงการคลัง

            ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                                                 

 

          หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของสถาบัน การเงินในระหว่างที่มีการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันของสถาบันการเงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้        

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :