• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนได้ทำประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัวมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

         ข้อ ๑ บริษัทอาจกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

           (๑) เป็นการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

          (๒) ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดหรือชำระผ่านบัตรเครดิต และ

          (๓) วันเริ่มต้นคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

          ข้อ ๒ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                       สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

                                                                                       จันทรา บูรณฤกษ์

                                                                                            เลขาธิการ

                                                                                          นายทะเบี่ยน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

มาตรา 90 ,มาตรา 111 ,มาตรา 111/1

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :