• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อให้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐) มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๗) ในส่วนของตารางที่ ๒ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ตามข้อ ๙ อัตราเบี้ยประกันภัย ข้อบังคับทั่วไป ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

         "อุปกรณ์เพิ่มพิเศษใช้สำหรับรถรหัส ๓๒๐ รหัส ๓๔๐ รหัส ๔๒๐ รหัส ๕๒๐ และรหัส ๕๔๐"

         ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตารางที่๑ เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน สำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐) ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และให้ใช้ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานดังต่อไปนี้แทน

                                            กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๑    กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๒    กรมธรรม์ประกันภัยประเภท ๓

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง             ๓๑,๐๐๐                                             ๒๑,๐๐๐                                        ๑๗,๕๐๐

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ำ             ๒๓,๐๐๐                                             ๑๔,๐๐๐                                        ๑๐,๐๐๐

         ข้อ ๓ ให้เพิ่มตารางอุปกรณ์เพิ่มพิเศษดังต่อไปนี้เป็นตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ในตารางที่ ๒ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย สำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐) ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

                                  กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๑        กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๒        กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๓

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ                         ๑๑๐%                                             ๑๑๕%                                            ๑๒๐%

          ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นไป

                                                                                     สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

                                                                                                    นางจันทรา บูรณฤกษ์

                                                                                                             เลขาธิการ

                                                                               คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                                                                                           นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  8
หมายเหตุ :

มาตรา 90, มาตรา 111, มาตรา 111/1

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :