• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓)  
 
   
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  รับมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

                ประกาศการลงทุนหมายความว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกนิยามคำว่าองค์การหรือรัฐวิสาหกิจในข้อ ๒ แห่งประกาศการลงทุน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                องค์การหรือรัฐวิสาหกิจหมายความว่า องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล เป็นต้น หรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘) ของข้อ ๔ แห่งประกาศการลงทุน

                (๘) ซื้อหุ้นกู้ซึ่งออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นในประเทศไทย

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งประกาศการลงทุน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                ข้อ ๒๑ การให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันการกู้ยืม ตามข้อ ๓ (๑๔) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

                                (๑) การให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทจะให้กู้ยืมได้เฉพาะบุคคลธรรมดาแต่ละรายไม่เกินยี่สิบล้านบาท เมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัทระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกินสามสิบปี                                                          

                                                (๑.๑) ถ้าจำนวนเงินกู้ยืมไม่เกินสิบล้านบาท บริษัทจะให้กู้ยืมได้เมื่อรวมกับเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืมหรือราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย

                                                (๑.๒) ถ้าจำนวนเงินกู้ยืมเกินกว่าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทบริษัทจะให้กู้ยืมได้เมื่อรวมกับเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืมหรือราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย

                                (๒) การให้กู้ยืมนอกจาก (๑) บริษัทจะให้กู้ยืมได้เมื่อรวมกับเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืมจำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละรายไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท ระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกินยี่สิบปี

                                ทั้งนี้ การให้กู้ยืมตาม (๑) และ (๒) รวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และต้องชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีละครั้ง ถ้ามีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืนต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาให้กู้ยืม เมื่อพ้นระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน หรือกรณีไม่มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน จะต้องชำระเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าปีละครั้ง อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืมต้องจำนองเป็นประกันลำดับหนึ่ง หรือร่วมจำนองพร้อมกับเจ้าหนี้อื่นเป็นลำดับหนึ่ง สำหรับการให้กู้ยืมตาม (๑) ห้ามมีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน

                                ถ้าเป็นการจำนองที่ดินที่มีอาคารเป็นส่วนควบ หรือเป็นการจำนองเฉพาะอาคาร อาคารนั้นจะต้องมีการประกันวินาศภัย และให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญากู้ยืม

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓  แห่งประกาศการลงทุน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                ข้อ ๒๓ การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัทตามข้อ ๓ (๑๖) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                                                                (๑) จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละรายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท

                                                                (๒) มีพนักงานบริษัทเดียวกัน คนเดียวหรือหลายคน ซึ่งมีเงินเดือนรวมกันสูงกว่าเงินเดือนของผู้กู้ยืมเป็นผู้ค้ำประกัน พนักงานคนหนึ่งให้ค้ำประกันได้ไม่เกินหนึ่งราย หรือมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ค้ำประกัน

                                                                (๓) กำหนดระยะเวลาชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง

                                                                (๔) สัญญากู้ยืม มีระยะเวลาไม่เกินสิบปี

                                ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๓๐ แห่งประกาศการลงทุน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                                                ข้อ ๔๐ การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ตามข้อ ๔ (๓) การซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรระหว่างประเทศ ตามข้อ ๔ (๔) การซื้อพันธบัตร หุ้นกู้หรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศหรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ตามข้อ ๔ (๕) การซื้อบัตรเงินฝากหรือหุ้นกู้ของธนาคาร หรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ที่ออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๔ (๖) การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามข้อ ๔ (๗) การซื้อหุ้นกู้ซึ่งออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นในประเทศไทย ตามข้อ ๔ (๘) บริษัทจะซื้อได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

                                                                (๑) พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน ซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ตามข้อ ๔ (๕) นั้น  ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (Issue rating) ไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า เว้นแต่พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินนั้นได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้เสนอขายในประเทศไทย

                                                                (๒) บัตรเงินฝากหรือหุ้นกู้ของธนาคาร หรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ตามข้อ ๔ (๖) ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (Issue rating) หรือธนาคาร หรือบริษัทจำกัด ที่ออกบัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ นั้นต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (Issuer rating) ไม่ต่ำหว่า BBB หรือเทียบเท่า

                                                                (๓)  หุ้นกู้ซึ่งออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นในประเทศไทย ตามข้อ ๔ (๘) ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (Issue rating) ไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า

 

 

 

บทเฉพาะกาล

 

                                ข้อ ๙ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทที่เป้ฯไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้บริษัทดำเนินการต่อไปได้เพียงสิ้นภาระหรือสิ้นระยะเวลาที่ผูกพันไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

                               

(ลงชื่อ) นายเกริกไกร  จีระแพทย์

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗ ง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ผู้ลงนาม : นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๘๘,มาตรา ๑๐๘
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :