• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
   
  กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวง
เนื้อหา :

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ เมื่อบริษัทได้รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือรับประกันภัยที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ให้บริษัทออกใบเสร็จรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัย และเครื่องหมายให้กับเจ้าของรถ

               สำหรับบริษัทที่ได้รับประกันภัยตามวรรคหนึ่งไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้บริษัทออกเครื่องหมายให้แก่เจ้าของรถภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

               ข้อ ๒ การแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทโดยให้มีอำนาจทำสัญญาประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยไปยังนายทะเบียนผู้มีอำนาจหน้าที่แห่งท้องที่นั้นภายในกำหนดเวลา ดังนี้

                        (๑) ถ้าเป็นการแต่งตั้งก่อนวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยไปยังนายทะเบียน ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                        (๒) ถ้าเป็นการแต่งตั้งหลังวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยไปยังนายทะเบียน ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่แต่งตั้ง

               ข้อ ๓ ในจังหวัดที่บริษัทมีตัวแทนประกันวินาศภัยตามข้อ ๒ ไปดำเนินการรับประกันภัยบริษัทต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

นายอมเรศ ศิลาอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๓๘
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :