• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖/๒๕๔๘

เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก
____________________

 
               เพื่อให้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้
 
               ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
               (๑) แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งเอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ
               (๒) พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ
               ข้อ ๒ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งเอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย ที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนแบบและข้อความที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๑ (๑)
               ข้อ ๓ ให้ใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิกตามข้อ ๑ (๒)
               ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พจนีย์ ธนวรานิช
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน
 
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๔๒ เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่มีผลบังคับ : ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผู้ลงนาม : พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :