• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง โครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และ การประกวดโรงเรียน /สถานศึกษาและยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๑)  
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง โครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และ การประกวดโรงเรียน /สถานศึกษาและยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๑)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง โครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และ การประกวดโรงเรียน /สถานศึกษาและยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๑)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง โครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
และการประกวดโรงเรียน /สถานศึกษาและยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
(ฉบับที่ ๑)
____________________

               ปัจจุบัน คนไทยยังใช้ประโยชน์จากการประกันภัยน้อยมาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จึงได้กำหนดเป็นนโยบายหลักที่จะต้องเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นและคุณประโยชน์ของระบบประกันภัย มีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยและทำประกันภัยเพิ่มมากขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการยุวชนประกันภัยซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการมาจากแนวคิดหลักที่เชื่อว่าประชาชนไทยจะทำประกันภัยเพิ่มมากขึ้นและจะได้รับผลประโยชน์จากระบบประกันภัยครบถ้วน รวดเร็วและเป็นธรรม หากประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นและคุณประโยชน์ของระบบประกันภัย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประกันภัย เข้าใจเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยและการที่จะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับประชาชนนั้น ควรที่จะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย อย่างเป็นระบบ หรือนัยหนึ่งต้องสอดแทรกสาระการเรียนรู้ด้านการประกันภัยเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชน

               เพื่อให้การดำเนินโครงการยุวชนประกันภัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นสำนักงาน คปภ. จึงได้ทบทวนและจัดทำ “โครงการยุวชนประกันภัย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔” ขึ้นใหม่ ในรูปแบบของการจัดประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านประกันภัยและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

๑. วัตถุประสงค์

               ๑.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้กับนักเรียน และครู-อาจารย์ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ
               ๑.๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ และความสำคัญของการประกันภัยให้กับเยาวชน
               ๑.๓ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยสามารถใช้ระบบการประกันภัยที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประชาชนทั่วไป
               ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง และได้รับความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อให้เป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป
 
๒. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
               เพื่อให้การดำเนินโครงการยุวชนประกันภัยมีความต่อเนื่อง จึงแบ่งช่วงระยะเวลาดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายนักเรียนแต่ละระดับ ดังนี้
               ๒.๑ โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สายสามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ๑ ของสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
               ๒.๒ โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สายสามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ๒ ของสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
               ๒.๓ โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ๓ ของสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
               ๒.๔ โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาประกันภัย ใน
สถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คปภ. เห็นชอบ รวมจำนวน ปีละ ๗ ทุน (ภาคละ ๑ ทุน)
 
๓. โครงการยุวชนประกันภัย สำหรับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

               เป็นการจัดประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน/สถานศึกษา ที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานด้านการเรียนและการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยดีเด่น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

               ๓.๑ ประเภทรางวัล ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ดังนี้
 
ประเภทรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
๑. โรงเรียน
/สถานศึกษา
๑) ชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
๑) ชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๑) ชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐บาท
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ทุนการศึกษา
นักเรียน
๑) ชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
๑) ชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
๑) ชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท

* หมายเหตุ :
ประเภทและจำนวนรางวัลจะประกาศกำหนดเป็นรายปี แต่ละปีไป
 
               ๓.๒ หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ สำหรับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
               ๓.๒.๑ นักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันตามโครงการฯ ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สายสามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ๑ ของโรงเรียน/ สถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
               ๓.๒.๒ โรงเรียน /สถานศึกษา ที่จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขันตามโครงการฯ ต้องบูรณาการการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกรอบแนวทางท้ายประกาศเอกสารแนบ ๑
               ๓.๒.๓ โรงเรียน /สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขันตามโครงการฯให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สำนักงาน คปภ. กำหนด โดยยื่นที่สำนักงาน คปภ. จังหวัด /หรือส่วน
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ เขต ๑ และ ๒ (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน/สถานศึกษาภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

               ๓.๓ กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
               ๓.๓.๑ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ให้ส่งผลงานที่สำนักงาน คปภ. จังหวัด /หรือส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เขต ๑ และ ๒ (กรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
               ๓.๓.๒ ประเภทนักเรียน ให้ส่งผลงานที่สำนักงาน คปภ. จังหวัด /หรือส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เขต ๑ และ ๒ (กรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
               ๓.๓.๓ โรงเรียน/สถานศึกษา อาจส่งประกวดทั้งสองประเภท (ตาม ๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒) หรือจะส่งเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้
               ๓.๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นสิทธิของสำนักงาน คปภ. และถือเป็นที่สุดไม่สามารถร้องเรียนใดๆ ได้
               ๓.๓.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัล (ผลงานทั้งของโรงเรียน/สถานศึกษา และผลงานของนักเรียน) ถือเป็นสิทธิของสำนักงาน คปภ.

               ๓.๔ วิธีการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

               ๓.๔.๑ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ผู้อำนวยโรงเรียน/สถานศึกษา ต้องนำส่งผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในรูปแบบเอกสารและสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
               (๑) ผลงานการจัดทำแผนการเรียนรู้หรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ (เอกสารหลักฐาน รูปภาพ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน/สถานศึกษา และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล)
               (๒) ผลงานการจัดแหล่งการเรียนรู้การประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา (โดยพิจารณาจากผลงานการจัดหนังสือ เอกสาร ตำรา รวมทั้งสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยไว้ใน
ห้องสมุดของโรงเรียน/สถานศึกษาได้เหมาะสม)
               (๓) ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (มีผลงาน/การดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันภัย ตลอดจนสามารถนำความรู้นั้นๆ ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล)
               (๔) การจัดทำเอกสาร รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา การวางแผน
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำรูปเล่มเหมาะสมและสวยงาม สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานที่ดีได้)

               ๓.๔.๒ ประเภทนักเรียน ให้โรงเรียน/สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือก นักเรียนจำนวน ๑คน เพื่อส่งเข้าแข่งขันในประเภทนักเรียน และให้นักเรียนนำส่งผลงาน ในหัวข้อ “จะทำอย่างไรให้
คนไทยรู้เรื่องประกันภัยรถ” โดย
               (๑) นำเสนอในรูปแบบของ “คำขวัญ” พร้อมบทความ หรือบทเพลง หรือบทกลอนหรือภาพประกอบคำขวัญดังกล่าว
               (๒) จัดทำเอกสารรายงานผลการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นว่าตัวนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยต้องจัดทำหลักฐานแสดงบันทึกผลงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ครบถ้วน และซึ่งคณะกรรมการสามารถที่จะตรวจสอบหรือทดสอบเพิ่มเติมได้

               ๓.๕ คณะกรรมการตัดสิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีหน้าที่และองค์ประกอบ ดังนี้

               ๓.๕.๑ คณะกรรมการระดับจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศในระดับจังหวัด (ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการระดับประเทศกำหนด) โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วย
                         (๑) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ
                         (๒) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน
                         (๓) คลังจังหวัดหรือผู้แทน
                         (๔) พาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน
                         (๕) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือผู้แทน

               ๓.๕.๒ คณะกรรมการระดับภาค มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศในระดับภาค(ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการระดับประเทศกำหนด) โดยคณะกรรมการระดับภาค(รวม ๗ ภาค) ประกอบด้วย
                         (๑) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค เป็นประธานคณะกรรมการ
                         (๒) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทุกจังหวัดในภาค
 
* หมายเหตุ : การแบ่งภาค เป็น ๗ ภาค และจังหวัดภายในภาค ตาม เอกสารแนบ ๒
 
               ๓.๕.๓ คณะกรรมการระดับประเทศ : มีหน้าที่พิจารณากำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ และพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบด้วย
                         (๑) รองเลขาธิการ สายส่งเสริมและบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ
                         (๒) ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและคุ้มครอง
                         (๓) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการประกันภัย
                         (๔) ผู้อำนวยการสำนักประกันภัยภูมิภาค
                         (๕) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค ทุกภาค (๗ ภาค)
 
               ๓.๖ แบบใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
                         (๑) แบบใบสมัครประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ตาม เอกสารแนบ ๓
                         (๒) แบบใบสมัครประเภทนักเรียน ตาม เอกสารแนบ ๔
 
               ๓.๗ การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โรงเรียน/สถานศึกษา และนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันตามโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงาน คปภ. ภาค สำหรับกรุงเทพมหานคร สอบถามได้ที่ ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เขต ๑ และ ๒ หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการประกันภัย
               ๑) ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เขต ๑ และ ๒ (กรุงเทพมหานคร)
                    - เขต ๑ (วิภาวดี) โทร. ๐๒-๕๖๒-๐๗๕๑-๔ โทรสาร. ๐๒-๕๖๒-๐๗๕๑-๓
                    - เขต ๒ (ท่าพระ) โทร. ๐๒-๔๗๖-๙๙๔๐-๔ โทรสาร. ๐๒-๔๗๖-๙๙๓๘
               ๒) ฝ่ายส่งเสริมการประกันภัย
                    - คุณเพ็ญศรี แก้วบัวดี โทร. ๐๒-๕๔๗-๔๕๗๐ โทรสาร. ๐๒-๕๔๗-๔๕๗๑
                                                        E-mail : pensrik@oic.or.th
                    - คุณเกียรติศักดิ์ คำสมาน โทร. ๐๒-๕๔๗-๔๕๖๕ โทรสาร. ๐๒-๕๔๗-๔๕๗๑
                                                        E-mail : kaittisakk@oic.or.th
 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
(นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ)
รองเลขาธิการ สายส่งเสริมและบริหาร
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๗ เมษายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ รองเลขาธิการ สายส่งเสริมและบริหาร
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :