• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 
   
  เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙ / ว๙๓๖
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
๑๗ เมษายน ๒๕๔๐
 
เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท
 
               ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ กำหนดให้ยริษัทประกันวินาศภัยจ่ายเงินสมทบให้บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย นั้น
 
               เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กอร์ปกับธนาคารกำหนดเวลาทำการระหว่างเวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๕.๓๐น. กรมการประกันภัย จึงกำหนดเวลารับเงินได้ของสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น. และ ๑๓.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
 
               สำหรับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เป็นเช็ค ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
 
               ๑. เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเงินแก่ "กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย" กรมการประกันภัย และขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ"
               ๒. มีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๘๒ แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องมิใช่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
               ๓. เป็นเช็คที่สั่งจ่ายโดยบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเงินสมทบโดยตรง
               ๔. เป็นเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ ณ ธนาคารในท้องที่ที่สำนักงานซึ่งระบุเป็นผู้รับเงินตามเช็คตั้งอยู่เท่านั้น
 
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายพงษ์ศักดิ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์)
นายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
๑๗ เม.ย. ๔๐
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายพงษ์ศักดิ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๓๘
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๖      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :