• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง ส่งแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ถือปฏิบัติ  
 
   
  เรื่อง ส่งแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ถือปฏิบัติ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง ส่งแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ถือปฏิบัติ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ว.๓๙๒๐
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕๓/๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๔๐๐
๑๖ เมษายน ๒๕๓๖
 
เรื่อง ส่งแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ถือปฏิบัติ
เรียน นายกสมาคมประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นรวม ๔ แบบ
 
               ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖ เป็นต้นไป ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 
               กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
 
ขอแสดงความนับถือ
นายเกษม จันทรกานต์
(นายเกษม จันทรกานต์)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประยุกต์และพัฒนา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
 
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร.๒๗๙-๗๓๕๖
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๖ เมษายน ๒๕๓๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายเกษม จันทรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประยุกต์และพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๔๔
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :