• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง หนังสือเวียน เรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
   
  หนังสือเวียน เรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ ๙๑๕๘
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕๓/๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๔๐๐
๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖
 
เรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
เรียน นายกสมาคมประกันวินาศภัย
 
               ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุดสำหรับการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ นั้น
 
               เนื่องจากรถสี่ล้อเล็กหรือรถโดยสารขนาดเล็ก ที่มีขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง (รหัสทะเบียน ๑๐, ๒๐,๓๐) มิได้ระบุไว้ในประเภทรถยนต์ ตามประกาศนายทะเบียนดังกล่าว นายทะเบียนจึงเห็นสมควรตีความให้เป็น “รถยนต์ประเภทอื่น ๆ” อัตราเบี้ยประกันภัยตามประกาศนายทะเบียนปีละ ๑,๐๐๐ บาท
 
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งให้บริษัทสมาชิกเพื่อทราบด้วย
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร)
รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการประกันภัย
 
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร. ๒๗๙-๗๓๕๖
 
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๓๗
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :