• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ  
 
   
  หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๘/ว. ๖๘
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖
 
เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
 
เรียน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. แบบการบอกเลิกสัญญาของบริษัท
                       ๒. แบบการบอกเลิกสัญญาโดยผู้เอาประกันภัย
                       ๓. แบบหนังสือนำส่ง
 
               ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาต่อนายทะเบียนฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
               เพื่อให้การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและเพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักนายทะเบียนฯ เห็นควรให้บริษัทใช้แบบการบอกเลิกสัญญา และแบบการแจ้งการบอกเลิกสัญญาตามตัวอย่างที่แนบท้ายนี้ อนึ่งในกรณีที่บริษัทเป็นผู้บอกเลิกสัญญา เมื่อบริษัทได้แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือพร้อมทั้งสำเนาไปรษณีย์ตอบรับต่อนายทะเบียนฯ พร้อมนี้ด้วย
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายอำนวย ธัมมรัคคิต)
ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนฯ
 
สำนักนายทะเบียนฯ
โทร. ๒๗๙๔๒๒๑
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายอำนวย ธัมมรัคคิต ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนฯ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๔๐
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๓    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :