• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 
   
  เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙ / ๙๓๔๐
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕๓/๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๔๐๐
๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖
 
เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 
เรียน นายกสมาคมประกันวินาศภัย
 
               ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือหารือไปยังกรมการประกันภัยเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถโดยสารประจำทางขององค์การฯ ว่าน่าจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในอัตรารถโดยสารเช่นเดียวกันกับประเภทหมวด ๔ คือ การเดินรถระหว่างอำเภอต่ออำเภอในจังหวัด
 
               นายทะเบียนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรถโดยสารที่มีเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร และเส้นทางเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเท่านั้น โดยมีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นระยะ ๆ ตลอดเส้นทางเดินรถ จึงน่าจะมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถโดยสารทั่ว ๆ ไป ดังนั้น นายทะเบียนจึงเห็นควรกำหนดให้รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทั้งรถของเอกชนที่ทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่องค์การฯ ได้รับอนุญาต ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเช่นเดียวกับรถยนต์โดยสารหมวด ๔ ของอัตราเบี้ยประกันภัยรถไม่รวมภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งให้บริษัทสมาชิกเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายสนิท วรปัญญา)
อธิบดีกรมการประกันภัย
 
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร. ๒๗๙-๗๓๕๖
 
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายสนิท วรปัญญา อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :