• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง หนังสือเวียน เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ  
 
   
  หนังสือเวียน เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๘/๒๙๒๖-๒๙๘๒
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕๓/๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๔๐๐
๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
 
เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ
 
เรียน (ตามรายชื่อที่แนบ)
 
อ้างถึง หนังสือกรมการประกันภัยที่ พณ ๐๕๐๑/ว ๖๐๘๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๕
 
               ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการประกันภัยได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้อยู่ก่อนวันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ใช้บังคับเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยตามกฎหมายแล้ว โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มแต่อย่างใด ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
               บัดนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาใช้บังคับตามกฎหมายต้องขยายออกไปจากเดิม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖ เป็นต้นไป เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ กรมการประกันภัยจึงขอถือเอาการยืนยันที่บริษัทประกันภัยมีถึง กรมการประกันภัย ตามกำหนดระยะเวลาเดิมเป็นการยืนยันและแสดงเจตนายินยอมตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปนี้ด้วย หากบริษัทใดจะโต้แย้งหรือคัดค้านก็ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๑๐ วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกษม จันทรกานต์)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประยุกต์และพัฒนา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
 
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร. ๒๗๙๔๒๒๑
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖
ผู้ลงนาม : นายเกษม จันทรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประยุกต์และพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :