• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ  
 
   
  เรื่อง เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ว ๔๑๖
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๑๐๕๓/๑ ถนนพหลโยธิน กท. ๑๐๔๐๐
๑๔ กันยายน ๒๕๓๖
 
เรื่อง เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
 
เรียน ผู้จัดการสาขาบริษัท ๓ บริษัท และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ๕๕ บริษัท
 
               ด้วยกรมการประกันภัย ได้รับคำร้องจากผู้เอาประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ว่าเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหาย ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบให้เจ้าของรถและเจ้าของรถได้ติดเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่กระจกรถ แล้วต่อมาเมื่อเครื่องหมายถึงความร้อนจากแสงแดดเพียงในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ข้อความต่าง ๆ ที่เขียนหรือพิมพ์ไว้จางหายไปจนไม่สามารถอ่านข้อความนั้นได้
 
               สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงขอความร่วมมือให้บริษัทพิจารณาใช้น้ำหมึกที่มีคุณสมบัติสามารถกันน้ำและกันการลบเลือนได้ (Water proof and fade proof) สำหรับใช้เขียนเครื่องหมาย เพื่อให้สามารถใช้เครื่องหมายนั้นได้ตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
               จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายอำนวย ธัมมรัคคิต)
ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ฝ่ายอัตราเบี้ยประกันภัยรถ
โทร. ๒๗๙-๗๓๕๖
 
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายอำนวย ธัมมรัคคิต ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :