• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๙ เรื่อง ให้บริษัทรายงานเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.๐๓)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๙ เรื่อง ให้บริษัทรายงานเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.๐๓)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๙ เรื่อง ให้บริษัทรายงานเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.๐๓)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖/๒๕๔๙
เรื่อง ให้บริษัทรายงานเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.๐๓)
____________________

               เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.๐๓) ใน Website ของกรมการประกันภัยได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้
               ข้อ ๑. ให้บริษัทรายงานการออกหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.๐๓) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่บริษัทได้ออกหนังสือรับรอง เว้นแต่หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ บริษัทต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
               การรายงานให้กระทำโดยการกรอกข้อมูลผ่านทาง Website ของกรมการประกันภัยที่ www.doi.go.th โดยเลือกหัวข้อ “ร.ย.๐๓ การประกันตัวผู้ขับขี่” หรือหมวดงานบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หัวข้อบริษัทประกันภัย โดยให้บริษัทเริ่มรายงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
               ข้อ ๒. บริษัทต้องตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทได้รายงานตามคำสั่งนี้อย่างสม่ำเสมอ หากพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขตามวิธีการในข้อ ๑. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่บริษัทพบข้อผิดพลาด หรือนับแต่เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี
               ข้อ ๓. การรายงาน หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำตามคำสั่งนี้ บริษัทต้องใช้ E-mail address ที่ใช้ติดต่อกรมการประกันภัยในครั้งแรกเท่านั้น
               ข้อ ๔. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้บริษัทขอรับ USERNAME และ PASSWORD ผ่านทาง E-mail โดยพิมพ์ข้อความ “ขอรับ USERNAME และ PASSWORD เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่” พร้อมทั้งแจ้งชื่อบริษัท เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที่ E-mail address: bailbond@doi.go.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และกรมการประกันภัยจะแจ้ง USERNAME และ PASSWORD ให้บริษัททราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่กรมการประกันภัยได้รับ E-mail จากบริษัท
 
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :