• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓๗ / ๒๕๕
เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๒๙ วรรคสองและมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์”
               ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
               ข้อ ๓. ให้บริษัทออกเอกสารแนบท้าย การชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคล สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปนี้
                         (๑) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
                         (๒) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
                         (๓) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ข้อ ๔. ให้ยกเลิกความในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ข้อบังคับทั่วไป
               ข้อ ๘.๓ และให้ใช้ความตามที่ปรากฏแนบท้ายคำสั่งนี้แทน

 

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

 

หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากต้องมีการกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคลและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : เหตุผลที่มีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากต้องมีการกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคลและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้
วันที่ประกาศ : วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :