• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓ / ๒๕๔๐ เรื่อง การเปลี่ยนแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายการประกันภัยรถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย ร.ย.๔.๒ (ค่ารักษาพยาบาล)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓ / ๒๕๔๐ เรื่อง การเปลี่ยนแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายการประกันภัยรถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย ร.ย.๔.๒ (ค่ารักษาพยาบาล)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓ / ๒๕๔๐ เรื่อง การเปลี่ยนแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายการประกันภัยรถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย ร.ย.๔.๒ (ค่ารักษาพยาบาล)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓ / ๒๕๔๐
เรื่อง การเปลี่ยนแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายการประกันภัยรถยนต์และอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย ร.ย.๔.๒ (ค่ารักษาพยาบาล)
____________________

               ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓/๒๕๓๙ เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแทนฉบับเดิม ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป นั้น
               เนื่องจากแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งเอกสารประกอบและเอกสารแนบท้ายที่แนบท้ายคำสั่งดังกล่าว มีเอกสารแนบท้ายแบบ ร.ย.๔.๒ (ค่ารักษาพยาบาล) ซึ่งมีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบุคคลใดเนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในหรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์นั้น ได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้ว ในส่วนจำนวนเงินเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาทและผู้ประสบภัยทุกรายในส่วนของจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นและในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนเห็นสมควรเปลี่ยนแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายการประกันภัยรถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบท้ายแบบ ร.ย.๔.๒ ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์เสียใหม่ ตามเอกสารที่แนบรวม ๒ ฉบับ

               ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

 

นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐
วันที่มีผลบังคับ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ผู้ลงนาม : นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :