• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๘ / ๒๕๕๒
เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่ง ไว้ดังนี้

               ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง”

               ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

               ข้อ ๓ ให้บริษัทประกันภัยตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas Vehicle : NGV) ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานการติดตั้งจากสถานบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานรัฐ

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
นายทะเบียน


หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกคำสั่งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของรถปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์จากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สธรรมชาติ ( Compressed Natural Gas : CNG) จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : เหตุผลที่ออกคำสั่งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของรถปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์จากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สธรรมชาติ ( Compressed Natural Gas : CNG) จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้
วันที่ประกาศ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :