• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖ / ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖ / ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖ / ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖ / ๒๕๕๐
เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแทนฉบับเดิม
____________________

               เพื่อให้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับทื่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

               อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ข้อ ๑ คำสั่งนายทะเบียนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้ลงนามเป็นต้นไป

               ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ

               ข้อ ๓ ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่ยกเลิกตามข้อ ๒

               ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมออกให้ผู้เอาประกันภัยไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่บริษัทต้องยึดถือรายละเอียดตามแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่แนบท้ายคำสั่งนี้

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :