• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๒/๒๕๔๗ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๒/๒๕๔๗ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๒/๒๕๔๗ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๒/๒๕๔๗
เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
____________________

               เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้มากขึ้น นอกเหนือไปจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบมาตรฐาน และเพื่อให้ประชาชนสามารถจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๒๙ วรรคแรก และมาตรา ๓๐ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ๑. ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และเอกสารแนบท้าย ที่แนบท้ายคำสั่งนี้

               ๒. ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ตามรหัส ประเภทรถสำหรับการใช้ส่วนบุคคล โดยเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี ดังนี้

               รหัส ๑๑๐       รถยนต์นั่ง ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง เบี้ยประกันภัย                     ๑,๖๐๐ บาท
               รหัส ๒๑๐       รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง เบี้ยประกันภัย           ๒,๖๐๐ บาท
               รหัส ๓๑๐       รถยนต์บรรทุก น้ำหนักไม่เกิน ๔ ตัน เบี้ยประกันภัย      ๒,๖๐๐ บาท

               ๓. บริษัทประกันภัยที่ประสงค์จะใช้กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน

               ๔. คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๔๘
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :