• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔ / ๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔ / ๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔ / ๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๔ / ๒๕๔๗
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
____________________

               เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยรถตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีระยะเวลาประกันภัยต่ำกว่าหรือเกินกว่า ๑ ปีได้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ๑. ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระยะเวลาการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
               ๒. ให้ระยะเวลาประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีกำหนด ๑ ปี เว้นแต่เป็นความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย ให้บริษัทรับประกันภัยโดยมีระยะเวลาประกันภัยต่ำกว่า ๑ ปี หรือเกินกว่า ๑ ปี ได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปี โดยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวัน

                       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗


(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔๙ ง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗
วันที่มีผลบังคับ : ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :