• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖๖ / ๒๕๔๓ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖๖ / ๒๕๔๓ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖๖ / ๒๕๔๓ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๖๖ / ๒๕๔๓
เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
____________________

               ตามที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๔๒ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง แทนแบบ ข้อความ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖/๒๕๔๓ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปแล้ว นั้น
               เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความหมาย และเจตนารมณ์ของข้อความ เงื่อนไข ข้อยกเว้น ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งในวรรคแรก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
               ข้อ ๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ ของคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖/๒๕๔๓ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
               “แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๐/๒๕๔๒ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขตามคำสั่งนี้ ให้มีความหมายและเจตนารมณ์ตามที่ปรากฏในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”
               ข้อ ๒. คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามข้อ ๑. ให้หมายความถึงคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่แนบท้าย

คำสั่งนี้ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓

(ลงชื่อ) นรวัฒน์ สุวรรณ
(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
อธิบดีกรมการประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายนรวัฒน์ สุวรรณ อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :