• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๔ / ๒๕๔๒ เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๔ / ๒๕๔๒ เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๔ / ๒๕๔๒ เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓๔ / ๒๕๔๒
เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
____________________

               เพื่อให้สอดคล้องกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ข้อ ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๘, ๑๘.๙, ๑๘.๑๐ และ ๑๘.๑๑ ของกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
               ๑๘.๘ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

               ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๔๓
ผู้ลงนาม : นายนรวัฒน์ สุวรรณ อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :