• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒ / ๒๕๕๔ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒ / ๒๕๕๔ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒ / ๒๕๕๔ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๒ / ๒๕๕๔
เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐)
____________________

               เพื่อให้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐) มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (๗) ในส่วนของตารางที่ ๒ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ตามข้อ ๙ อัตราเบี้ยประกันภัย ข้อบังคับทั่วไป ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
               “อุปกรณ์เพิ่มพิเศษใช้สำหรับรถรหัส ๓๒๐ รหัส ๓๔๐ รหัส ๔๒๐ รหัส ๕๒๐ และรหัส ๕๔๐”

               ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตารางที่ ๑ เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน สำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐) ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และให้ใช้ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน ดังต่อไปนี้แทน

  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท ๑ กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๒ กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๓
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง ๓๑,๐๐๐  ๒๑,๐๐๐  ๑๗,๕๐๐  
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ำ ๒๓,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐

                 ข้อ ๓ ให้เพิ่มตารางอุปกรณ์เพิ่มพิเศษดังต่อไปนี้เป็นตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ในตารางที่ ๒ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย สำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส ๔๒๐) ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท ๑ กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๒ กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ๓
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ  ๑๑๐% ๑๑๕% ๑๒๐%

                 ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :