• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑ / ๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑ / ๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑ / ๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑ / ๒๕๕๐
เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
____________________

               เพื่อให้การกำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้รูปแบบของข้อมูลการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สอดคล้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่กรมการประกันภัยพัฒนาขึ้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้
               ข้อ ๑. ให้บริษัทยื่นรายงานข้อมูลการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ และรายงานข้อมูลการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามกลุ่มข้อมูลที่ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ และ ๑๙๖ ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยกรมการประกันภัย ตามคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ตามแบบและรายการที่แนบท้ายคำสั่งนี้
               รายงานข้อมูลการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามกลุ่มข้อมูลที่ ๑๘๒ และ ๑๘๓ ของคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ให้ยื่นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง พร้อมกับการยื่นรายงานตามรูปแบบเดิม (text file และเอกสาร) ตามแบบและรายการที่แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๕/๒๕๔๒ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการใช้ การชำรุดหรือสูญหายของเครื่องหมาย และรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ควบคู่กันไป เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้นให้ยื่นรายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
               รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ตามกลุ่มข้อมูลที่ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ และ ๑๙๐ ของคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ให้ยื่นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง พร้อมกับการยื่นรายงานในรูปแบบเอกสาร ตามแบบและรายการที่แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๕/๒๕๔๔ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการใช้การชำรุดหรือสูญหายของเครื่องหมาย ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ ควบคู่กันไป เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้นจะให้ยื่นรายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
               รายงานข้อมูลการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามกลุ่มข้อมูลที่ ๑๙๖ ของคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ให้ยื่นรายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง พร้อมกับการยื่นรายงานในรูปกระดาษ (Hard Copy) ที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตรงกัน

               ข้อ ๒. การยื่นรายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑. วรรคหนึ่ง หากข้อมูลเบื้องต้นไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ให้ถือว่าบริษัทยังไม่ยื่นรายงาน

               ข้อ ๓. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับ
               ๑) การรายงานข้อมูลการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
               ๒) การรายงานส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :