• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๒๐ / ๒๕๕๑
เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทน
แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนมีคำสั่ง ดังนี้

               ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก”

               ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

               ข้อ ๓. ให้ยกเลิกคำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ ดังนี้
                         (๑) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
                         (๒) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
                         (๓) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

               ข้อ ๔. ให้ใช้คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งดังต่อไปนี้ แทนแบบที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๓.
                         (๑) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
                         (๒) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
                         (๓) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

                         ส่วนแบบและข้อความของเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้อยู่กับคำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๓. ให้คงใช้กับคำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๔. ต่อไปได้

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

หมายเหตุ : เหตุผลที่ต้องมีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากต้องการให้เกิดความชัดเจนว่า กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ข้างต้น ไม่รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : เหตุผลที่ต้องมีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากต้องการให้เกิดความชัดเจนว่า กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ข้างต้น ไม่รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้
วันที่ประกาศ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :