• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๗ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓๗ / ๒๕๕๒
เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๙.๒ (๔) ข้อบังคับทั่วไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                          “(๔) กลุ่มรถยนต์
                                    กลุ่มรถยนต์แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยอาศัยราคาอะไหล่และค่าซ่อมเป็นตัวกำหนดการแบ่งกลุ่มรถยนต์ดังกล่าว โดยจำแนกรายละเอียดตาม ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่ม รายละเอียดระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์
                                    กรณีรถยนต์ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์ ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ซึ่งจำแนกตามราคา ลักษณะของรถ และจำแนกตามการผลิตภายในประเทศและรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
                                    ขั้นที่ ๑ ให้จำแนกกลุ่มรถยนต์ตามราคารถยนต์ ดังนี้
                                                 กลุ่มที่ ๑ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็นต้นไป
                                                 กลุ่มที่ ๒ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                                                 กลุ่มที่ ๓ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
                                                 กลุ่มที่ ๔ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๗๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                                                 กลุ่มที่ ๕ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
                                    ขั้นที่ ๒ ให้ปรับกลุ่มรถยนต์ที่ได้ในขั้นที่ ๑ ขึ้นอีก ๑ ขั้น กรณีลักษณะของรถเป็นรถยนต์สปอร์ต หรือเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อ A รุ่น AB ราคารถยนต์ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศ ให้จัดกลุ่มรถยนต์ในกลุ่มที่ ๓ เป็นต้น
                                    รถยนต์สปอร์ต หมายถึง รถยนต์ ๒ ประตู ซึ่งอาจมีเบาะหลังหรือไม่มีก็ได้ และเป็นรถที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์มีแรงขับเคลื่อนสูง และมีช่วงล่างค่อนข้างกระด้างเพื่อการเกาะถนนที่ดี เช่น รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน สกายลาย เป็นต้น
                                    กลุ่มรถยนต์ใช้สำหรับ รถรหัส ๑๑๐ ๑๒๐ (เฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น)”

               ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่แก้ไขปรับปรุงแทน แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์แนบท้ายคำสั่งนี้แทนตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์ที่ได้ยกเลิก

               ข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :