• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๗ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๗ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๗ / ๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๒๗ / ๒๕๕๒
เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
____________________

               เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สอดคล้องกับจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้มีการกำหนดขึ้นใหม่

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๔ และ ๕ แห่งเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“
                         ข้อ ๔. ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้บังคับข้อ ๖ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ :-
                                   ๔.๑ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                                   ๔.๒ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน
                                        (ก) ตาบอด
                                        (ข) หูหนวก
                                        (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
                                        (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
                                        (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
                                        (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
                                        (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
                                   ๔.๓ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ๓๕,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน
                                   ๔.๔ จำนวนตาม ๔.๑ และ ๔.๒ รวมกัน หรือจำนวน ๔.๑ และ ๔.๓ รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ หรือได้รับความเสียหายตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
                                   ๔.๕ กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ หรือ ๔.๔ แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
               ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.
                         ข้อ ๕. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
                                   ๕.๑ ความเสียหายต่อร่างกาย
                                          ๕.๑.๑ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
                                          ๕.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
                                   ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๔.๒ นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
                                   ๕.๒ ความเสียหายต่อชีวิต
                                          ๕.๒.๑ สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
                                          ๕.๒.๒ สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
                                          ๕.๒.๓ การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม ๕.๑ และ ๕.๒ รวมกันให้มีหลักฐานตาม ๕.๑ และ ๕.๒”

               ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ของหมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                         “ข้อ ๒. ค่าเสียหายเบื้องต้น
                                    ภายใต้บังคับข้อ ๔ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ :-
                                          ๒.๑ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                                          ๒.๒ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจ่าจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน
                                                    (ก) ตาบอด
                                                    (ข) หูหนวก
                                                    (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
                                                    (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
                                                    (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
                                                    (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
                                                    (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
                                                    (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
                                          ๒.๓ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ๓๕,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน
                                          ๒.๔ จำนวนตาม ๒.๑ และ ๒.๒ รวมกัน หรือจำนวน ๒.๑ และ ๒.๓ รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ หรือได้รับความเสียหายตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
                                          ๒.๕ กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ หรือ ๒.๔ แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
                                          ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.
                         ข้อ ๓. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
                                  ๓.๑ ความเสียหายต่อร่างกาย
                                         ๓.๑.๑ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
                                         ๓.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
                                         ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒.๒ นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
                                  ๓.๒ ความเสียหายต่อชีวิต
                                         ๓.๒.๑ สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
                                         ๓.๒.๒ สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
                                         ๓.๒.๓ การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม ๓.๑ และ ๓.๒ รวมกันให้มีหลักฐานตาม ๓.๑ และ ๓.๒”

               ข้อ ๓ ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยแนบท้ายคำสั่งนี้ได้ ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปพลางก่อนได้ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่บริษัทต้องยึกถือตามแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการแก้ไขตามคำสั่งนี้

               ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น มีผลบังคับเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :