• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ  
 
   
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตร ๑๐ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ทุนจดทะเบียนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท แบ่งออกเป็นสิบล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละสิบบาท ชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละยี่สิบห้า
               ข้อ ๒ จำนวนหุ้นที่แต่ละบริษัทต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นให้มีจำนวน ดังต่อไปนี้
                           (๑) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการจัดตั้งบริษัท จำกัด หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัยสำหรับปี ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ให้เข้าชื่อซื้อหุ้นบริษัทละห้าหมื่นหุ้น
                           (๒) บริษัทนอกจาก (๑) ให้เข้าชื่อซื้อหุ้นบริษัทละสองหมื่นหุ้น จำนวนหุ้นที่ยังเหลืออยู่ให้เฉลี่ยตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของปี ๒๕๓๗ ถึงปี ๒๕๓๙ ซึ่งมีจำนวนที่แต่ละบริษัทต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
               ข้อ ๓ การเข้าชื่อซื้อหุ้นตามข้อ ๒ ให้บริษัททำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการประกันภัย ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในประกาศนี้
               ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการประกันภัยกำหนดระยะเวลาการส่งใช้เงินค่าหุ้น และรวบรวมเงินส่งใช้ค่าหุ้นมอบให้คณะกรรมการชุดรกของบริษัท เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑(นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๓๘

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ ทวิ    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :