• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  
 
   
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
____________________

               ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไป จำต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขึ้นใหม่ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตร ๑๐ ทวิ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ในประกาศนี้
               “บริษัทประกันภัย” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

               ข้อ ๒ ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินสมทบให้แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือน ในอัตราร้อยละสิบสองจุดสองห้าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
               การคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นำเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบสามเดือนนั้นมารวมคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น

               ข้อ ๓ การจ่ายเงินสมทบตามข้อ ๒ ให้บริษัทประกันภัยจ่าย ดังนี้
               (๑) เงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
               (๒) โอนเงินจ่ายเข้าบัญชีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์

               ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คหรือดร๊าฟ จะต้องสั่งจ่ายบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

               ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยส่งเงินสมทบเพื่อจ่ายให้แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เกินจำนวนที่ต้องชำระในรอบสามเดือนใด ให้บริษัทประกันภัยยื่นคำร้องตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดเพื่อขอนำเงินในส่วนที่เกินนั้นไปจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในรอบสามเดือนต่อๆ ไปได้จนกว่าเงินในส่วนที่เกินนั้นจะหมดลง

               ข้อ ๖ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการจ่ายเงินสมทบรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓


(นายกรณ์ จาติกวนิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : รอบเดือนมกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๓๘
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ ทวิ    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :