• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น  
 
   
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๓๔(๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๕

               ข้อ ๒. บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นได้ ดังนี้
               (๑) บริษัทประกันวินาศภัยอื่นนั้น ต้องเป็นบริษัทดังต่อไปนี้
                                          (ก) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันภัยต่อ
                                          (ข) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
               (๒) บริษัทที่บุคคลนั้นเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทต้องอนุญาตหรือให้ความยินยอมให้บุคคลนั้นไปเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการหรือมีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นนั้นได้ด้วย

               ข้อ ๓.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑


(นายไพฑูรย์ แก้วทอง)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๔๑

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๑
วันที่มีผลบังคับ : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
ผู้ลงนาม : นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๓๘

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ ทวิ    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :