• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น  
 
   
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ลงวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

               ข้อ ๒ ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย มีดังต่อไปนี้
               (๑) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ให้จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี) โดยค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิเรียกร้อง ได้แก่
                     (ก) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภัยต้องเสียไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษารวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล เป็นต้น
                     (ข) ค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
                     (ค) ค่าเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด
               (๒) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
                     (ก) ตาบอด
                     (ข) หูหนวก
                     (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
                     (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
                     (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
                     (ฉ) จิตพิการอย่างติดตัว
                     (ช) ทุพพลภาพอย่างถาวร
               (๓) ความเสียหายต่อชีวิต ให้จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
               (๔) กรณีได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๒) หรือข้อ ๒ (๓) หรือทั้งตามข้อ ๒ (๒) และข้อ ๒ (๓) ให้จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
               (๕) ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถอื่นซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถ หรือเป็นบุคคลภายนอกรถ ได้รับอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น ให้บริษัทสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน และค่าปลงศพ ภายใต้เงื่อนไขและความคุ้มครองที่กำหนดในกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกตามกฎหมาย

               ข้อ ๓ การเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ต้องมีหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
               (๑) หลักฐานและเอกสารพิสูจน์การเกิดเหตุและความรับผิดของผู้ขับขี่รถประกันภัย
               (๒) หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น

               ข้อ ๔ หลักฐานและเอกสารพิสูจน์การเกิดเหตุและความรับผิดของผู้ขับขี่รถประกันภัย
               (๑) ผู้ขับขี่รถฝ่ายใดยอมรับผิดและออกหนังสือยอมรับผิดหรือเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในการยอมรับผิด ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด เช่น บันทึกการยอมรับผิด สัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นต้น
               (๒) ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวนว่าเปรียบเทียบปรับฝ่ายใด ให้ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด
               (๓) หากไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดและไม่มีฝ่ายใดยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือความเห็นของพนักงานอัยการหรือคำพิพากษาของศาลแล้วแต่กรณี
               หากหลักฐานและเอกสารมีความขัดแย้งกันให้ใช้เอกสารของทางราชการเป็นหลัก

               ข้อ ๕ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น
               (๑) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ตามข้อ ๒ (๑)
                     (ก) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
                     (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
                     (ค) ใบรับรองแพทย์หรือใบความเห็นแพทย์ กรณีเรียกร้องความเสียหายต่ออนามัย
                     (ง) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและจำนวนเงินที่เรียกร้อง
               (๒) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ตามข้อ ๒ (๒)
                     (ก) ใบความเห็นแพทย์เกี่ยวกับความเสียหาย หรือผู้ประสบภัยแสดงตน
                     (ข) สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
               (๓) ในกรณีเสียชีวิต
                     (ก) สำเนามรณบัตร
                     (ข) สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

               ข้อ ๖ ให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นเงินสด หรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้า ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ และตกลงจำนวนค่าสินไหมทดแทนกันได้แล้ว

               ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖


(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
วันที่มีผลบังคับ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๔๑

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๔    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :