• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๗/๒๕๕๐
เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________

               เพื่อให้การกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถิติการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ข้อ ๑. ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๕/๒๕๔๒ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการใช้ การชำรุดหรือสูญหายของเครื่องหมาย และรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
               “ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อนายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดส่งรายงานอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือน ถัดไป ทั้งนี้ การจัดทำรายงานให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑ ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้เริ่มใช้สำหรับการรายงานรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป”

               ข้อ ๒. ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๕/๒๕๔๔ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการใช้ การชำรุด หรือสูญหายของเครื่องหมาย ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

               ข้อ ๓. ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
               “ให้บริษัทยื่นรายงานข้อมูลการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยกรมการประกันภัย ตามคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายคำสั่งนี้ พร้อมกับยื่นรายงานในรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) ที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตรงกัน โดยให้เริ่มใช้สำหรับการรายงานการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

               การยื่นรายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคแรก หากข้อมูลเบื้องต้นไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ให้ถือว่าบริษัทยังไม่ยื่นรายงาน”

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :