• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๒๒/๒๕๕๑
เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไข
ปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย
ที่ถูกยกเลิก
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

               ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก”
               ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
               ข้อ ๓. ให้ยกเลิกแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบและเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ ดังนี้
                             (๑) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
                             (๒) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
                             (๓) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ข้อ ๔. ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยที่แนบท้ายคำสั่งดังต่อไปนี้ แทนแบที่ถูกยกเลิกตามข้อ ๓.
                             (๑) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
                             (๒) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
                             (๓) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ข้อ ๕. ให้ยกเลิกพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะในส่วนของข้อบังคับทั่วไปและพิกัดอัตราเบี้ยประกันรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
               ข้อ ๖. ให้ใช้ข้อบังคับทั่วไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๕.

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

หมายเหตุ : เหตุผลที่ต้องมีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากจำเป็นมีการปรับปรุงถ้อยคำที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความชัดเจน ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความข้อสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : เหตุผลที่ต้องมีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากจำเป็นมีการปรับปรุงถ้อยคำที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความชัดเจน ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความข้อสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้
วันที่ประกาศ : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :