• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙/๒๕๔๔ เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมแบบรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙/๒๕๔๔ เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมแบบรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙/๒๕๔๔ เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมแบบรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๙/๒๕๔๔
เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมแบบรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
____________________

               ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาวางระบบจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อพิจารณาทบทวนแบบรายการข้อมูลประกันภัยรถยนต์ที่แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และการปฏิบัติของแต่ละบริษัทประกันภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น
               บัดนี้ การพิจารณาทบทวนแบบรายการข้อมูลดังกล่าวได้แล้วเสร็จ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบรายการข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
               ข้อ ๑. ยกเลิกตารางที่ ๕ ประเภทกรมธรรม์ และตารางที่ ๖ แบบกรมธรรม์
               ข้อ ๒. ให้แก้ไขข้อความที่แนบท้ายคำสั่งนี้ เฉพาะรายการดังต่อไปนี้ และให้ใช้ข้อความที่แก้ไขใหม่แทน (เอกสารแนบ)
               ๒.๑) ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการกรมธรรม์ ภาคสมัครใจลำดับที่ ๘, ๙, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๑, ๕๒, ๕๔, ๖๑, และ ๖๗
               ๒.๒) ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการรายละเอียดอุบัติเหตุลำดับที่ ๑๑, ๑๔, ๒๑ และ ๓๓
               ๒.๓) ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการรายประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครอง TPPD ลำดับที่ ๑๒
               ๒.๔) ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการรายประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครอง TPBI ลำดับที่ ๘, ๑๐ และ ๑๑
               ๒.๕) ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการรายประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครอง รย. ๐๑, ๐๒, ๐๓ ลำดับที่ ๘, ๑๐ และ ๑๑
               ข้อ ๓. ตารางที่ ๙ รหัสอาชีพ ให้เพิ่มข้อความคำนิยมหรือความหมายเพิ่มเติม (เอกสารแนบ)

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔


(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

 

หมายเหตุ : เหตุผลที่ออกคำสั่งฉบับนี้ คือเพื่อให้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สอดคล้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบและเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก และเพื่อให้ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔
ผู้ลงนาม : นายนรวัฒน์ สุวรรณ อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :