• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓/๒๕๔๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓/๒๕๔๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓/๒๕๔๔ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓/๒๕๔๔
เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท
____________________

               เพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการเอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
               ข้อ ๑. ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๙๔/๒๕๔๑ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
               ข้อ ๒. ให้กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ดังนี้
                             (๑) อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้บริษัทกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้แล้วได้ไม่เกินร้อยละของจำนวนเบี้ยประกันภัยตามกำหนดระยะเวลาประกันภัยของสัญญาดังต่อไปนี้
                             ระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปีถึงสามปี ไม่เกินร้อยละยี่สิบสาม
                             ระยะเวลาประกันภัยสี่ปีถึงเก้าปี ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
                             ระยะเวลาประกันภัยสิบปีถึงสิบสี่ปี ไม่เกินร้อยละสิบเจ็ด
                             ระยะเวลาประกันภัยสิบห้าปีถึงสิบเก้าปี ไม่เกินร้อยละสิบห้า
                             ระยะเวลาประกันภัยยี่สิบปีถึงยี่สิบห้าปี ไม่เกินร้อยละสิบสาม
                             ระยะเวลาประกันภัยยี่สิบหกปีถึงสามสิบปี ไม่เกินร้อยละสิบสอง
               สำหรับทรัพย์สินของทางราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เมื่อรวมกับการลดอัตราเบี้ยประกันภัยตามข้อนี้ แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบสามของเบี้ยประกันภัยในลักษณะเดียวกันนั้น
                             (๒) อัตราเบี้ยประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ให้บริษัทกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้แล้วได้ไม่เนร้อยละสิบสามของจำนวนเบี้ยประกันภัย
                             (๓) อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ให้บริษัทกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้แล้วได้ไม่เกินร้อยละสิบแปดของจำนวนเบี้ยประกันภัย
                             (๔) อัตราเบี้ยประกันภัยรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้บริษัทกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้แล้วได้ไม่เกินร้อยละสิบสองของจำนวนเบี้ยประกันภัย
                             (๕) อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยอื่นนอกจาก (๑) (๒) (๓) (๔) ให้บริษัทกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบหรือมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้แล้วได้ไม่เกินร้อยะสิบแปดของจำนวนเบี้ยประกันภัย
               ข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔


(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔
วันที่มีผลบังคับ : ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔
ผู้ลงนาม : นายนรวัฒน์ สุวรรณ อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :