• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง การระบุเลขที่เครื่องหมายในตารางกรมธรรม์ (แบบ ร.ย. ๑)  
 
   
  เรื่อง การระบุเลขที่เครื่องหมายในตารางกรมธรรม์ (แบบ ร.ย. ๑)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง การระบุเลขที่เครื่องหมายในตารางกรมธรรม์ (แบบ ร.ย. ๑)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙ / ว.๒๖๗๘
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน พญาไท กท. ๑๐๔๐

๓ สิงหาคม ๒๕๓๘

เรื่อง การระบุเลขที่เครื่องหมายในตารางกรมธรรม์ (แบบ ร.ย. ๑)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ๕๕ บริษัท และผู้จัดการสาขา ๓ บริษัท

               ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันภัยจังหวัดว่ามีบริษัทประกันภัยบางบริษัท ได้ออกตารางกรมธรรม์ประกันภัย (แบบ ร.ย. ๑) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยมิได้กรอกข้อความในรารางกรมธรรม์ให้ครบถ้วน กล่าวคือไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถในช่องเครื่องหมายเลขที่ อันเป็นสาระสำคัญประกอบการตรวจสอบการทำประกันภัยและการออกเครื่องหมายแทนในกรณีเครื่องหมายสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งการละเลยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย ผู้ประสบภัย และธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้

               ดังนั้น เพื่อให้การรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปอย่างถูกต้องจึงให้บริษัทประกันภัยกรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยในตารางกรมธรรม์ให้ครบถ้วน และให้ถือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่เครื่องหมายเป็นสาระสำคัญที่ต้องระบุและการละเลยไม่กรอกรายการดังกล่าวเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายองอาจ เหล่าพานิช)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการประกันภัย

สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร. ๖๑๙-๐๕๘๑

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓ สิงหาคม ๒๕๓๘
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายองอาจ เหล่าพานิช รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :