• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคท้ายแห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๑๐ วรรคท้ายแห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ นายทะเบียนประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัยไว้ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

               ข้อ ๒ ในประกาศนี้
               “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันของบริษัทประกันภัย
               “บริษัทประกันภัย” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
               “ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีและมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศนี้
               “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
               “บริษัทใหญ่” หมายความว่า
               (๑) บริษัทที่มีการควบคุมในบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันของบริษัทประกันภัย
               (๒) บริษัทที่มีการควบคุมต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ควบคุมบริษัทตาม (๑)
               “บริษัทย่อย” หมายความว่า
               (๑) บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันของบริษัทประกันภัย
               (๒) บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทตาม (๑)
               “การควบคุม” หมายความว่า การมีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวมาจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
               (๑) การมีสิทธิในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งในบริษัท
               (๒) การมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารที่มีหน้าที่เทียบเท่ากรรมการบริษัท
               (๓) การมีอำนาจในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
               (๔) การมีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานในบริษัท
               ทั้งนี้ การได้มาซึ่งอำนาจตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) อาจมาจากทางตรง หรือทางอ้อมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
               “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
               (๑) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
               (๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
               (๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
               (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
               (๕) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดขอบบริษัทนั้น
               (๖) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
               (๗) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

               ข้อ ๓ ผู้ยื่นคำขอต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               (๑) ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ใบอนุญาตไม่ขาดอายุ ไม่ถูกสั่งพักใบอนุญาตและไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานที่พิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
               (๒) เป็นผู้ที่ไม่ถูกสั่งพัก หรือ เพิกถอนใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยอธิบดีกรมสรรพากรตามประมวลรัษฎากร หรือไม่เป็นผู้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นของทางราชการสั่งพัก หรือ เพิกถอน การให้ความเห็นชอบให้ตรวจสอบบัญชีของกิจการที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าวนั้น
               (๓) ต้องปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ติดต่อกัน และได้ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท
               (๔) ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสังกัดสำนักงานที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตไม่ขาดอายุ ไม่ถูกสั่งพักใบอนุญาต และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานที่พิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปฏิบัติงานเต็มเวลาอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน และมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลาอีกไม่น้อยกว่า ๖ คน
               (๕) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประกันภัยที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี หรือบริษัทในเครือของบริษัทประกันภัยที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี ตามข้อ ๒ ทั้งนี้รวมถึงสำนักงานสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานอยู่ หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีที่ตนปฏิบัติงานอยู่หรือเทียบเท่า ผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นหรือเทียบเท่า หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจในการแสดงความเห็นของตน และให้รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตน และของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย
               (๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี หรือบริษัทในเครือของบริษัทประกันภัยที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี ตามข้อ ๒ ทั้งนี้รวมถึงหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีที่ตนปฏิบัติงานอยู่หรือเทียบเท่า ผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นหรือเทียบเท่า หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจในการแสดงความเห็นของตน และให้รวมถึงคู่สมรส บุตรของตน และของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย
               (๗) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัทประกันภัยที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี หรือบริษัทในเครือของบริษัทประกันภัยที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี ตามข้อ ๒ ทั้งนี้รวมถึงหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีที่ตนปฏิบัติงานอยู่หรือเทียบเท่า ผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นหรือเทียบเท่า หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีที่มีส่วนต่อการตัดสินใจในการแสดงความเห็นของตน
               (๘) ไม่สอบบัญชีในลักษณะที่ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางนอกเหนือจากข้อ ๕(๕) (๖) และ (๗)
               (๙) ไม่มีพฤติกรรม หรือไม่มีประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชีบกพร่อง หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้สอบบัญชี

               ข้อ ๔ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามประกาศนี้โดยไม่ต้องยื่นคำขอ จนกว่านายทะเบียนจะกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

               ข้อ ๕ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และนำส่งรายชื่อบริษัทที่ได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีล่าสุดทั้งหมดต่อนายทะเบียน

               ข้อ ๖ ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติ ดังนี้
               (๑) จัดส่งข้อมูลกระดาษทำการตรวจสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่นายทะเบียนคัดเลือก จำนวน ๓ บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นไว้ตามข้อ ๕ ให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ โดยกระดาษทำการต้องแสดงให้เห็นถึงขอบเขตการตรวจสอบอย่างละเอียด ปริมาณการทดสอบ รวมทั้งประมาณจำนวนชั่วโมงทำการในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
               มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
               (๒) อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกรมการประกันภัยเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานในระหว่างเวลาทำการ หรือในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
               (๓) จัดส่งข้อมูล หรือชี้แจงเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่มาชี้แจง หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด นายทะเบียนจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัยตามประกาศฉบับนี้ และอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของผู้ยื่นคำขอรายนั้นในคราวต่อไป

               ข้อ ๗ นายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบของผู้ยื่นคำขอ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และหากนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ นายทะเบียนจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ
               ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ นายทะเบียนจะกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของผู้ยื่นคำขอรายนั้นในคราวต่อไป และเมื่อพ้นระยะเวลา หรือผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว หากบุคคลนั้นประสงค์จะยื่นคำขอรับความเห็นชอบใหม่นายทะเบียนจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้นายทะเบียนเคยไม่ให้ความเห็นชอบประกอบการพิจารณาอีก

               ข้อ ๘ การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัยมีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
               ให้ผู้สอบบัญชีที่ประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัยต่อไป ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนภายในกำหนด ๔ เดือน ก่อนสิ้นระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
               ถ้าผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งครบสองคราวติดต่อกันแล้ว ในการให้ความเห็นชอบคราวต่อๆ ไป ให้มีกำหนดระยะเวลาคราวละ ไม่เกิน ๕ ปี

               ข้อ ๙ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนรายใด ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ ๓ นายทะเบียนอาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้
                             (๑) สั่งให้ผู้สอบบัญชีชี้แจง มาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
                             (๒) สั่งให้ผู้สอบบัญชีกระทำ แก้ไขการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำ
                             (๓) สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในกรณีที่
                                   (ก) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถดำรงลักษณะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ ๓(๑) (๒) หรือ (๘)
                                   (ข) ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้สอบบัญชีตามข้อ ๓(๙) หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วยตามประกาศนายทะเบียน ทั้งนี้เมื่อเป็นกรณีที่ความบกพร่อง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนนั้นมีลักษณะร้ายแรง
                                   (ค) ผู้สอบบัญชีไม่ดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน ตาม (๑) หรือ (๒)
                             การสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนก่อนวันที่นายทะเบียนมีคำสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
                             หากการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง เป็นผลให้ผู้สอบบัญชีไม่อาจเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในได้อีกตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่ นายทะเบียนอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลนั้นในคราวต่อไปด้วยก็ได้ ในการนี้ นายทะเบียนจะไม่นำเหตุแห่งการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งถัดไป

                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖


(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
วันที่มีผลบังคับ : ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :