• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
   
  ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมการประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศกรมการประกันภัย
เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ อธิบดีกรมการประกันภัย มอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เป็นนายทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับเจ้าของรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

               ข้อ ๒ การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามตารางเปรียบเทียบปรับที่กรมการประกันภัยประกาศกำหนด

               ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗


(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย

 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
วันที่มีผลบังคับ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :